EcoShape - Building with Nature

Juli 2015-heden in opdracht van EcoShape

EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature in de waterbouw: Een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut, waardoor tegelijk kansen voor economie, natuur en maatschappij ontstaan. EcoShape heeft als doel om Building with Nature gemeengoed te maken zodat deze manier van ontwerpen vaker wordt gevraagd en toegepast. Mijn rol: Managen van interne en externe communicatie. EcoShape is een consortium van waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, overheden en NGO's dat kennis ontwikkelt over Building with Nature. Partners zijn o.a. Boskalis, Van Oord, Witteveen+Bos, Royal Haskoning DHV, Wageningen Marine Research, Deltares, Wetlands International en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. www.buildingwithnature.nl 

Pilot Vooroever Houtribdijk

Juli 2014- heden in opdracht van EcoShape

De pilot zandige vooroever Houtribdijk is een proef met innovatieve, natuurlijke dijkversterking voor toepassing in meren. Voor de dijk leggen we een oever van zand met daarop wilgen en riet. De oever remt de kracht van de golfslag tegen de dijk waardoor de belasting van de dijk afneemt. De proef levert kennis waarmee we in de toekomst dijken op een goedkopere, natuurlijkere en mooiere manier kunnen beschermen. Mijn rol: communicatiestrategie opstellen, middelen ontwikkelen. Zie www.ecoshape.nl

Pilot Zandmotor

november 2010-januari 2017. In opdracht van Rijkswaterstaat.

De Zandmotor is een groot pilotproject voor Bouwen met de Natuur. In dit project onderzoekt Rijkswaterstaat met partners of kustonderhoud op een duurzame manier kan. In plaats van elke vijf jaar zand te storten, leggen we in één keer een grote hoeveelheid zand neer die zich onder invloed van wind en stroming langs de kust verspreidt, waar het nieuw strand en duin vormt en waardoor een aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied ontstaat.

Aanvankelijk was er lokaal weerstand tegen dit project, omwonenden maakten zich zorgen over de zwemveiligheid na aanleg van de Zandmotor. Door de zwemveiligheid goed te bewaken (o.a. extra training en middelen voor reddingsbrigade) en hierover via de verschillende kanalen te communiceren, is het publiek beter bekend geraakt met de Zandmotor. Door grootschalig positieve aandacht te genereren vanuit binnen-en buitenland is de weerstand afgenomen en zelfs veranderd in trots. 

In de onderzoeksperiode 2012-2016 is regelmatig bericht over de voortgang en tussenresultaten. In 2014 en 2016 zijn congressen gehouden om de resultaten te delen.

Mijn rol: Opstellen en uitvoeren communicatieplan. Dagelijks communicatiemanagement. Adviseren van de omgevingsmanager en projectmanager. Voorzitten communicatiewerkgroep, relatiemanagement, ontwikkelen en realiseren communicatiemiddelen, deelname beurzen in binnen- en buitenland,  genereren media-aandacht, begeleiden TV-opnames Discovery Channel, SchoolTV, Nederland van Boven, begeleiden bezoeken staatssecretaris, gedeputeerde en andere (internationale) bestuurders. Aansturing en meewerken congresorganisatie. www.dezandmotor.nl 

Opstellen Communicatieplan Wind op Zee

Juli 2015-december 2015 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

Opstellen communicatieplan voor medegebruik van windparken op zee. Sinds januari 2016 mogen kleine schepen door windparken op zee varen. Ik heb op basis van interviews met betrokkenen waaronder de Kustwacht en op basis van deskresearch een communicatieplan opgesteld om deze overgang te begeleiden.

Communicatie 2e Maasvlakte & Wind op Zee

November 2012-december 2016 in opdracht van Rijkswaterstaat
In deze projecten wordt langjarig onderzoek gedaan naar de effecten van ‘natte' projecten op de omgeving. Onderzoek gebeurt op verschillende terreinen, waaronder morfologie, ecologie en hydrologie. Wat is precies het effect van een windmolenpark op vogels? Werkt de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte zoals bedoeld? Versterkt de Zandmotor de kust inderdaad op een natuurlijke manier?
Het doel is om deze onderzoeksprojecten op de kaart te zetten en te informeren over het belang van deze projecten. Kennisdeling tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is een belangrijk tweede doel.

Mijn rol: Opstellen communicatiestrategie, adviseren projectmanager, planning van langjarige communicatietrajecten. Uitvoering van de communicatie: communicatie voortgang en (tussen)resultaten, PR, ontwikkelen en realiseren communicatiemiddelen. Faciliteren van kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen.

Programma Onderhoud Bruggen

Januari 2014-Januari 2016

Communicatie over onderhoudswerkzaamheden aan negen bruggen in Oost-Nederland, die in de periode 2013 tot 2017 worden uitgevoerd. (o.a. Waalbrug bij Nijmegen, IJsselbrug Doesburg en de John Frostbrug in Arnhem). Kenmerkend aan al deze bruggen is, dat Rijkswaterstaat de eigenaar is van de brug en dat een gemeente of provincie de beheerder is van de weg. Voor alle bruggen geldt dat werkzaamheden een grote lokale impact hebben omdat er weinig acceptabele alternatieven zijn. Mijn rol: opstellen en uitvoeren communicatieplan in samenwerking met gemeenten en provincie(s).

R-net

Augustus 2013-december 2013. In opdracht van Adviesbureau Awareness en de provincie Zuid-Holland. 
R-net is een hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoernetwerk, met naadloze aansluitingen tussen bus, trein en tram. R-net is de nieuwe norm voor openbaar vervoer in de Randstad. In 2016 gaan de eerste R-netbussen in Zuid-Holland rijden. Het doel van de communicatiestrategie was om de bestuurlijke besluitvorming over de aan te leggen buslijnen soepel te laten verlopen en omwonenden te informeren over R-net.

Mijn rol: Adviseren van de projectmanager, opstellen en uitvoeren communicatieplan. Ontwikkelen en realiseren van communicatiemiddelen om bestuurders en omwonenden te informeren (Informatiebijeenkomsten, website, printmedia, PR).
www.zuid-holland.nl/r-net

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

augustus 2011-oktober 2013. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe

De hoogwatergeul is een maatregel uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

Deze maatregel heeft zeer grote impact op het agrarische gebied waarin hij komt te liggen. Veel inwoners van het gebied zijn tegenstander van de ingreep. Lange tijd was het zaak om relatief ingetogen over het project te communiceren vanuit respect voor de negatieve impact die het project op de omgeving had. Naarmate het project dichter bij de uitvoering kwam, ontstond geleidelijk aan ruimte om de positieve kanten van het project meer aandacht te geven. De houding van omwonenden over het project werd daardoor geleidelijk aan ook positiever.

Mijn rol: Dagelijks communicatiemanagement van het project, lid van het omgevingsteam. Adviseren van de omgevingsmanager en projectmanager. Begeleiden van communicatie rondom procedure Rijksinpassingsplan. Aansturen communicatiebureau, voorzitten communicatiewerkgroep, opstellen communicatieplan voor de realisatie van het project. Ontwikkelen en realiseren van communicatiemiddelen (Virtuele maquette, film, infobulletin, magazine, website, informatiecentrum). Omslag maken van terughoudende communicatie in een omgeving met weerstand (planfase) naar een meer positieve communicatie over het project (realisatiefase).
www.veessen-wapenveld.nl en www.ruimtevoorderivier.nl

Building with Nature Congres

september 2012-november 2012. In opdracht van Ecoshape.

Het programma Building with Nature laat zien dat het mogelijk is om de natuur te benutten en te ontwikkelen bij het creëren van infrastructurele oplossingen. Op het congres konden gasten kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen in bouwen met de natuur en kennis uitwisselen aan de hand specifieke cases. Bij het congres waren 300 internationale gasten aanwezig en vijf topsprekers waaronder Wim Kuijken (Deltacommissaris) en Cees Veerman (oud-voorzitter Deltacommissie).

Mijn rol: Communicatieadviseur en organisator van het lustrumcongres van het programma Building with Nature, voorbereiden sprekers en dagvoorzitter.
www.ecoshape.nl